wtorek, 25 czerwcaWiadomości, które mają znaczenie
Shadow

Konkurs na Wsparcie Kultury Fizycznej 2024: Gmina Myślenice

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka, informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących wspierania i propagowania kultury fizycznej na obszarze Gminy Myślenice w 2024 roku.

Celem konkursu jest wsparcie działań publicznych Gminy Myślenice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Priorytetem jest promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy. Konkurs ma również na celu stworzenie warunków do rozwoju i promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy, zgodnie z „Rocznym Programem Współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Uczestnicy konkursu to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571.), prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań wynosi 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

Oferty wraz z załącznikiem należy złożyć elektronicznie przez system internetowy Witkac.pl, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć do dnia 22 grudnia 2023 r., do godz. 13.30, na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9.

Zasady przyznania dotacji oraz pozostałe informacje dotyczące konkursu, w tym warunki otwartego konkursu ofert, określone są w Ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 1 grudnia 2023 r.

Warunki konkursu oraz wzór oferty, umowy i sprawozdania dostępne są na stronie internetowej Gminy Myślenice.

 

Foto: redakcja

Dodaj komentarz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Regulamin Serwisu
AKCEPTUJĘ