wtorek, 25 czerwcaWiadomości, które mają znaczenie
Shadow

O nas

KMY.info, to zespół niezależnych osób, piszących odważnie o
sprawach powiatu myślenickiego i gminach naszego regionu.

Piszemy o gminach:

MYŚLENICE, DOBCZYCE, SUŁKOWICE, WIŚNIOWA, LUBIEŃ, PCIM,
RACIECHOWICE, SIEPRAW, TOKARNIA.

Osoby zainteresowane, współpracą z redakcją, zapraszamy do przesyłania materiałów (najlepiej z wykonanymi przez siebie zdjęciami), na adres: redakcja@kmy.info

Przesłanie materiałów i zdjęć stanowi jednocześnie zgodę na ich publikację na stronie internetowej www. KMY.info oraz w mediach społecznościowych.

Redakcja, nie bierze odpowiedzialności, za treść przesyłanych materiałów.

Treść każdego dostarczonego materiału wyraża poglądy i opinie jego autora. Treści zawarte w każdym z materiałów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii redakcji.

Osoba przysyłająca tekst oświadcza, że jest jego autorem, a tekst nie narusza praw osób trzecich. W razie roszczenia osoby trzeciej wynikających z treści tekstu lub praw wymienionych wyżej osoba przysyłająca tekst zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność i koszty związane z roszczeniem.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności i zobowiązań powstałych z tego tytułu.

Osoba przesyłająca tekst akceptuje wszystkie warunki publikacji i współpracy oraz poniższy regulamin.

Wyrażenia przytoczone w Regulaminie należy rozumieć następująco:

Wydawca – wydawca dziennika „kmy.info”.

Autor – twórca przekazanego materiału.

Portal – dziennik internetowy „kmy.info” wraz ze wszystkimi podstronami.

Materiał – Wszelki przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, dostarczony do redakcji w jakiejkolwiek postaci i formie.

Tekst – przekazany materiał pisany.

Redakcja – redakcja dziennika „kmy.info”, której pracami kieruje redaktor naczelny.

Redaktor Naczelny – redaktor naczelny dziennika „kmy.info”.

 1. Przekazanie w każdej formie materiału, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie i umieszczenie na Portalu.
 2. Publikowane na Portalu materiały mają walor edukacyjny i informacyjny.
 3. Autor wyraża zgodę na to, iż jego materiały będą komentowane przez czytelników za pośrednictwem mediów społecznościowych i dostępnego w Portalu systemu komentarzy.
 4. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w materiale do celów redakcyjnych.
 5. Autor nadesłanego tekstu oświadcza, iż tekst nie był wcześniej publikowany i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach. Jeżeli tekst był wcześniej publikowany lub został przekazany do rozpatrzenia do innego wydawcy Autor zobowiązuje się powiadomić o tym Redakcję.
 6. Autor nadesłanego materiału oświadcza, iż dysponuje prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe. Autor oświadcza jednocześnie, iż materiał nie narusza wymienionej ustawy.
 7. Wydawca nie wypłaca wynagrodzenia za przesłany do redakcji materiał. Jednocześnie wydawca nie wypłaca wynagrodzenia także za inne materiały przesłane do redakcji jak korekta materiału, sugestie dotyczące portalu itd.
 8. Autor nadesłanych materiałów udziela bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez Wydawcę. Zgoda ta w szczególności oznacza:
  1. Publiczne, bezterminowe i nieodpłatne udostępnianie materiału i korzystania z niego przez Wydawcę.
  2. Wykorzystanie materiału w druku i zapisie cyfrowym.
  3. Rozporządzania materiałem przez Wydawcę.
  4. Otrzymywania wynagrodzenia przez Wydawcę za korzystanie z materiału.
  5. Autor może pisemnie zastrzec inne warunki licencji, w takim przypadku redakcja będzie uzgadniać indywidualne warunki licencji z Autorem.
  6. Redakcja nie zwraca przesyłanych materiałów
 9. Tekst autora niezależnie od sposobu publikacji każdorazowo jest podpisany jego imieniem i nazwiskiem.
 10. Autor tekstu powinien podać w nim swoje imię, nazwisko, ew. stopień naukowy, a także inne informacje o sobie wedle własnego uznania. 
 11. Tekst w postaci recenzji lub relacji z danego wydarzenia powinien być nie krótszy niż 1/2 strony znormalizowanego wydruku komputerowego.
 12. Tekst naukowy lub popularnonaukowy powinien być nie krótszy niż 1 strona znormalizowanego wydruku komputerowego. Zalecamy by tekst naukowy lub popularnonaukowy został podzielony na rozdziały. W tekście naukowym lub popularnonaukowym należy umieścić bibliografię.
 13. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. zmiana tytułu, korekta dostrzeżonych błędów, itp.), a także innych zmian wynikających, układu strony zasad edytorskich, czy kultury języka.
  1. Autor nadesłanego materiału może w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek jego zmiany bez wcześniejszych konsultacji i akceptacji.
  2. Autor ma prawo wnosić o zmiany do swojego materiału. Redakcja dokona zmian jeśli uzna to za stosowne.
 14. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji lub usunięcia materiału bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy materiał:
  1. Narusza prawa autorskie i prawa pokrewne.
  2. Okaże się nierzetelny.
  3. Jest słabej jakości merytorycznej.
  4. Narusza niniejszy Regulamin.
  5. Narusza inne dobra prawnie chronione.
 15. Redakcja nie narzuca Autorom terminów, miejsca i czasu wykonania materiału. Przesłanie materiału do redakcji jest dobrowolne. Termin publikacji uzależniony jest od planu publikacji prowadzonego przez Redaktora Naczelnego.
 16. Jeśli materiał ma więcej niż jednego Autora warunki publikacji mają zastosowanie do każdego z Autorów.
 17. Redaktor Naczelny na życzenie autora wyda zaświadczenie potwierdzające publikację nadesłanych materiałów. Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 14 dni. Autor winien podać dokładnie materiały, których dotyczyć ma zaświadczenie.
 18. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w materiałach wynikłe z powodu nieautoryzowanego dostępu do nich oraz zastrzega sobie prawo zwrotu tekstu, który nie będzie spełniał warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Regulamin Serwisu
AKCEPTUJĘ